Banner

په زړه پورې

28.03.2016 11:55

د ناروې په هېواد کې "ODD" او "EVEN" د نارینه وو مشهور نومونه دي، چې مانا یې طاق او جفت ده.